China - Tianjin

NIRA Partner:
Syntronic technology (Tianjin) R&D center Co., Ltd.
No. 12, the 2nd Haitai Development Street
Huayuan Industrial Area, Tianjin New Industrial District
300384, Tianjin
P. R. CHINA
Tel: +86 18513718887, Danver Xu